Header

1a

KV Beate Csencsits

k 20 21 1a

 

1b

KV Grof Renate

k 20 21 1b

 

1c

KV Mayer Sonja

k 20 21 1c

 

2a

KV Silvia Mittl

k 20 21 2a

 

2b

KV Manuela Schnecker

k 20 21 2b

 

2c

KV  Werner Jandrasits

k 20 21 2c

 

3a

KV Petra Garger

k 20 21 3a

 

3b

KV Nicole Jost

k 20 21 3b

 

3c

KV Nadine Wukitsevits

k 20 21 3c

 

4a

KV Christoph Kienzl

k 20 21 4a

 

4b

KV Anita Luisser

k 20 21 4b

 

4c

KV Gabriele Luipersbeck

k 20 21 4c